Rendelési feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kiterjed minden olyan elektronikus tevékenységre, amely a http://www.rahelkeramia.hu/ weboldalon keresztül történik. 

A jelen ÁSZF rendelkezései 2011.09. napjától hatályosak mindaddig, míg az eladó Kiss Ráhel  1181 Bp.Havanna u.1 a rendelkezéseket nem módosítja.

Az Eladó köteles a hatályos ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalon közzétenni.

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF az irányadó.

A Weboldalon történő rendelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta az Eladó.

A Weboldal szolgáltatásait valamennyi magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „Megerősítés” ikonra kattintással jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése, vagy a számla rendezése előtt - az Eladó beleegyezése nélkül - az árut nem lehet se elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt biztosítékul szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes, írásos beleegyezésével ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő köteles az Eladó tudomására hozni - az okirat egy példányának megküldésével - az átruházás írásba foglalását követő három napon belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. Mindennemű, a Feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az oldalon megjelenő árak Forintban értendőek és kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényesek. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét.

Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Eladó nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A termék feladása vagy átadása a raktáron lévő termékek esetén 3-4 munkanap de amennyiben a terméket le kell gyártani átfutási idő 3-4 hét is lehet, ez esetben mindig írásban (e-mail) és / vagy telefonon egyeztetünk a várható kézbesítés időpontjáról, illetve a megrendelés fenntartásáról.

Ha az Eladó a megrendelést a megrendeléstől számított több mint 4 héten belül nem teljesíti, a Vevő visszaléphet a megállapodástól annak érdekmúlására hivatkozva. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az Eladó ön hibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat és ezért bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Vis major esetén az Eladó fel van mentve a szállítási kötelezettség alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint például a működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut vagy ugyanazt az árut egy harmadik fél készletéből. Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető leghamarabb tájékoztatni és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

Ha az Eladó a fenti okok miatt a megrendelést nem tudja teljesíteni, akkor a Vevő által már átutalt összeget a Vevő egyidejű értesítése mellett a jegybanki alapkamat éves mértékének napokra számított összegével megnövelve a Vevő részére visszautalja.

REGISZTRÁCIÓ

A Weboldalakon előzetes regisztráció nélkül is indítható megrendelés.

Regisztrált vásárlóként gyorsabban tud terméket rendelni, naprakész lehet a rendelés állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi vásárlásait.

A Főoldalon található Belépés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció elvégzése után a megadott E-mail címre küldünk egy értesítő, megerősítő levelet, és ezzel fejeződik be a regisztrációs folyamat.

MEGRENDELÉS, VISSZAIGAZOLÁS

Az Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően és az automatikus „Feldolgozás alatt” levél után köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni megerősítésként feltüntetve a megrendelés adatait, a megrendelt termékek és egyéb szolgáltatás árát.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított egy munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A visszaigazolást követően jóváhagyást várunk Öntől, melyet e-mail formában küldjön el nekünk, tudatva, hogy az általunk visszaigazoltakkal egyetért és megrendelését fenntartja.

FIZETÉSI MÓDOK

  • futárszolgálati utánvét,
  • helyszínen történő személyes átvétel és fizetés

Amennyiben webáruházunkban a személyes átvételt és fizetést kéri, a megrendelt terméket 48 óráig tudjuk fenntartani. Amennyiben 48 órán belül jelzi felénk, hogy a megrendelt terméket nem tudja átvenni a megadott időn belül, a fenntartást meghosszabbítjuk.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Szállítási módok:

  • A megrendeléseket telefonos egyeztetés alapján postai utánvéttel teljesítjük.
  • Személyes átvétel telefonos vagy internetes visszajelzés után.

 

A Vevő köteles az áru átvételére. Amennyiben a Vevő az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az Eladó jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Vevő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 20% meghiúsulási kötbért fizetni az Eladónak.

ELÁLLÁS JOGA

A Vevő köteles haladéktalanul az átvett csomag tartalmát mennyiségi és típus szerint is megvizsgálni és az esetleges hiányokat haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítéstől számított egy munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény.

Írásbeli kifogás nyújtható be a kiküldött csomag tartalmának hiányosságaival kapcsolatban:

  • Levélben: 1181 Bp . Havanna.u.1 8/45

 E-mailben: info@rahelkeramia.hu

 

 

 

 

·

 

A Vevő a megrendeléstől a termékek szállítási címre történő feladása előtt indokolás nélkül elállhat. Erről E-mailben tájékoztatnia kell az Eladót. Abban az esetben, ha az E-mail elveszett vagy nem a megadott időn belül érkezett meg, akkor a rendelés teljesítésre kerül és minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

Elállás joga 8 munkanapos időtartamon belüli elállási szándék kifejezése az eladó felé. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által a termékért kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak – díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés céljából visszaküldött termékekre is. A terméket csak bontatlan csomagolásba fogadjuk vissza.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személy részére nem adjuk ki, csakis és kizárólag a megrendelések illetve szállítások lebonyolításához valamint nyilvántartásunkhoz használjuk fel.

Cég adatok:

Kiss  Ervin  egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma:        38418104

Adószám:                        71095336143

Statisztikai számjele:       71095336234123101

 

Székhelye:                     1181 Budapest Havanna u.1  8/45